Інвентарна картка елементу НКС (паспорт)

ФОРМА ІНВЕНТАРЯ (ПАСПОРТ)

ЕЛЕМЕНТА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

___________________________

шифр в Національному реєстрі НКС України

Протокол засідання науково-методичної ради Українського центру культурних досліджень з питань нематеріальної культурної спадщини України №__, від «___» ______________ 20 __ р.

___________________________

шифр в Інвентарі НКС

Протокол засідання Комісії з питань нематеріальної культурної спадщини певної локальної місцевості України

__, «___» _______________ 20 __ р.

 

Відомості, ПРО ОСІБ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА НАДАНУ ІНФОРМАЦІЮ щодо НКС:

Носій

Ім’я, по батькові, прізвище, носія елемента ______________________________________

Посада та місце роботи ______________________________________________________

Адреса (робоча) ____________________________________________________________

Телефон/факс/мобільний _____________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________

 

Куратор (окрема особа чи організація)

Ім’я, по батькові, прізвище особи чи назва організації ______________________________

__________________________________________________________________________

Адреса ____________________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________________

 

Експерт

Ім’я, по батькові, прізвище ____________________________________________________

Посада ____________________________________________________________________

Адреса (робоча) ____________________________________________________________

Телефон/факс/мобільний _____________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________

 

 1. Назва елемента нематеріальної культурної спадщини (НКС)

Офіційна/визнана назва елемента, яка буде міститись у опублікованих матеріалах.

 1. Інша назва елемента (якщо це можливо та необхідно)

Це може бути назва, яку використовує громада(и), група(и), окрема(і) особа(и), пов’язані з побутуванням елемента, або назва, під якою елемент уже відомий. Вказати територію поширення та побутування назви елемента.

 1. Форми жанрових напрямків елементів НКС

Визначається одна або більше галузей, що визначені у ст.2.2. Конвенції, в яких проявляється цей елемент. Може бути вказано іншу галузь нематеріальної культурної спадщини, де може проявлятись елемент.

Потрібне зазначити:

 • фольклор – усні традиції та форми вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини: приказки, прислів’я, оповіді, казки та ін.;

 • виконавське мистецтво: пісенне мистецтво, пісенно-танцювальне, народний театр, хореографія, народно-інструментальний жанр (народні музичні інструменти);

 • опис обрядових дій: звичаї, обряди, свята;

 • світоглядні уявлення, знання, що стосуються природи та всесвіту: народні прикмети, народний календар та ін.;

 • знання та практики, пов’язані з традиційними ремеслами: про твори декоративно-прикладного мистецтва, традиційні костюм та кухню;

 • інше (зазначити нижче).

 1. Місцевість основного побутування елемента

Прописується місце походження (якщо цей елемент походить з іншої місцевості) та місце побутування цього елемента.

Вказується максимально точно адреса об’єкта згідно з чинним адміністративно-територіальним устроєм України (АР Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село). Для об’єктів, розташованих поза межами населених пунктів, слід вказувати максимально точну прив’язку до постійних топографічних орієнтирів, а також шляхи під’їзду.

 1. Етнокультурна належність

Містить назву національності, роду, культури до якої належить елемент.

 

Загальна характеристика елемента

 1. Короткий опис елемента

Короткий опис елемента спадщини, що дасть уявлення про нього.

Опис елемента має містити історичні факти про його виникнення, зв’язок з носіями, характеристики побутування і сучасний його вигляд або форми вияву тощо. Тут має бути подано повний перелік усіх складових нематеріальної культурної спадщини.

 1. Матеріальні предмети, пов’язані з елементом (коротко описати предмети)

Зазначаються предмети (наприклад, інструменти, одяг, ритуальні предмети, певне місце тощо). Вказати технологію, техніки виконання, матеріали виготовлення та їх використання.

 1. Носії елемента (визначення спільнот(и), груп(и) або окремих осіб, що мають пряме відношення до елементу, та місце їхнього перебування)

Чітко визначити громади, групи або осіб, що мають безпосереднє відношення до побутування елемента (майстер – ПІБ, дата народження, освіта; родина – ПІБ членів родини дата народження, освіта; творчий осередок – назва, рік заснування, ПІБ керівника колективу, дата народження, освіта).

 1. Форма побутування елемента

Вказується у якій з форм побутує даний елемент НКС:

 • автентичний, точно відповідає зразкам традиційної культури, що існують і функціонують без відхилень від цих зразків у тривалому часі;

 • відтворений за збереженими елементами і джерелами;

 • інтерпретований, основа якого автентична, в деяких випадках змінена, доповнена новим змістом;

 • трансформований (урбанізований, іноетнічні нашарування)

 1. Критерії відбору елемента НКС, визначені ЮНЕСКО

Визначається один або більше критеріїв, що визначені у Конвенції. Потрібне зазначити:

 • елементи, яким загрожує зникнення.

 • елемент, який не побутує, але зберігається у архівах, фондах (дослідників), наукових дослідженнях, потребує вивчення та подальшого відтворення для збереження спадковості.

 • елемент, ЩО ПОБУТУЄ, який вважався ТАКИМ, ЩО зник, але, вивчивши за документами, археологічними даними інформацію про НЬОГО відновили, реконструювали і повернули в ужиток, (обіг).

 • життєздатний елемент традиційних форм спільнот.

 1. За ступенем територіального культурного ландшафту побутуванню елемента НКС

Потрібне зазначити:

 • автентичний, місцевого походження;

 • поширений іншими етносами, народностями, проживаючими в різні проміжки часу на території походження побутуючого елемента;

 • міграційний, переселення носіїв з елементами власної культури в чужорідний культурний ландшафт.

Стисле визначення ступеня життєздатності елемента

 1. Механізми, способи, форми, засоби передачі елементу

Де, коли проходить формальна й неформальна освіта (вкажіть назву шкільного та позашкільного навчального закладу, творчого осередку, артілі, їх адресу).

Як пов’язані освітній процес з культурними програмами, проектами; забезпечується доступ до знань; розробляються програми культурного виховання.

 1. Ступінь наукової розробки елемента

Хто проводив дослідження елемента; де, коли описувався даний елемент: автор, назва публікації, вихідні дані видання.

 1. Вік носіїв елементу та вік інших членів громади, яким даний елемент є цікавим

Слухачам, глядачам, учасникам обрядів, споживачам традиційних знань, користувачам виробів народних промислів, тощо. Встановлюється за результатами опитування носіїв та інших членів громади.

 1. Широта охоплення елементом членів громади

Приблизна кількість носіїв.Встановлюється за результатами опитування носіїв та інших членів громади.

Заходи щодо охорони елемента

 1. Загрози нинішньому побутуванню елементу (якщо такі є), або ризики для його побутування, що можуть виникнути у майбутньому (якщо такі є).

Дати оцінку, чи потребує зазначений елемент охорони на даний момент.

 1. Приблизний опис заходів, завдяки яким можна уникнути існуючих загроз або майбутніх ризиків.

Зазначити, які проводились, проводяться і плануються заходи з охорони елемента НКС: назва заходу, кількість учасників, місце проведення заходу.

Участь зацікавлених сторін у підготовці Інвентаря

 1. Які зацікавлені сторони (наприклад, громади, органи місцевого самоврядування, недержавні організації, творчі спілки, музеї, дослідницькі установи, експертні центри та інші) брали участь у процесі підготовки Інвентаря і в чому це проявлялося.

Необхідно подати список цих інституцій, зазначивши їх назву, місцезнаходження та контактну інформацію – адресу, e-mail, Інтернет-сторінку та телефон

 1. Згода носіїв елементу на його занесення до Національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини України

Згідно вимог ЮНЕСКО, носії елементів нематеріальної культурної спадщини повинні надати свою попередню, інформовану та вільну згоду на занесення елементу до того чи іншого переліку. Якщо елемент планується в подальшому представити до Списків ЮНЕСКО (Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства та Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони) така згода є обов’язковою.

Надайте інформацію, у який спосіб було отримано згоду носіїв елементу (якщо така згода була отримана) на представлення елементу до Національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Потрібне відмітити:

П исьмова згода

З года, зафіксована на аудіо

З года, зафіксована на відео

З года не запитувалася

(Підписані та завірені бланки Згоди подаються разом з Інвентарною карткою)

 1. Фіксація елемента (документація/джерела)

Подається реєстр фото-, аудіо- та відео- матеріалів (допоміжні матеріали: наочна демонстрація елементу, а саме, фото – не більше 10 од., аудіо – не більше 5 записів, до 30 хв.; відео – не більше 5 записів, до 30 хв.), зібраних під час підготовки Інвентаря (у разі наявності доступу до них у мережі Інтернет – зазначається відповідна електронна адреса).

За бажанням можуть бути вказані друковані, електронні та інші джерела, що репрезентують елемент і дослідження про нього (при подачі друкованих джерел використовується стандартний бібліографічний формат). Документація/джерела подаються українською/англійською мовами без нумерації, за алфавітом відповідно до вимог.

 1. Подати лінки Інтернет-ресурсів, які оприлюдненні і популяризують елементи нематеріальної культурної спадщини України.

 1. Дата заповнення інвентарної форми

« ___» _____________ 20 ___ р.

 1. Засвідчення

Інвентар засвідчується керівником відповідальної за підготовку Інвентаря організації.Обов’язково зазначається прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, що засвідчує Інвентар, її посада та назва установи, а також дата підписання Інвентаря. Підпис має бути завірений печаткою (у разі наявності).

Посада ініціали та прізвище __________________

МП (підпис)

Моніторинг елементів НКСна місцевому рівні

Дата перевірки «___» _____________ 20 __ р.

Стан елементу (не більше 200 слів)

Рекомендації (не більше 300 слів)

Відповідальний за моніторинг (прізвище, ім’я, по батькові, посада).

Моніторинг елементів УЦКД

Дата перевірки «___» _____________ 20 __ р.

Стан елементу (не більше 200 слів)

Рекомендації (не більше 300 слів)

Відповідальний за моніторинг (прізвище, ім’я, по батькові, посада).

Запорізький Обласний методичний центр культури і мистецтваНаші кнопки для розміщення на Ваших ресурсах.

Для обміну кнопками звертайтесь через "Зворотній зв'язок" нижче.

Запорізький Колорит

Поштова адреса:

69095, Україна, Запоріжжя, пр. Соборний, 152 (див. на мапі )

 

Час роботи:

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00, Пт. з 8:00 до 15:45

Перерва з 12:00 до 12:45