search

Методичні рекомендації щодо оформлення контрольних робіт

Контрольна робота є важливою формою поглибленого самостійного вивчення обраного матеріалу. Вона допомагає значно розширити та поглибити знання окремих проблем або узагальнити власний педагогічний або професійний досвід. Контрольна робота є водночас формою перевірки знань.


Контрольна робота надається у друкованій формі.
Тему контрольної роботи вибрати самостійно з запропонованого переліку.
Неодмінною основою контрольної роботи є самостійний аналіз першоджерел. Контрольна робота повинна бути написана грамотно, чітко, давати відповіді лише не ті питання, що органічно пов’язані з темою. При необхідності в контрольній роботі можна використати схеми, таблиці, діаграми тощо.
Обсяг контрольної роботи, як правило, не повинен перевищувати 10-15 друкованих сторінок.
Структура контрольної роботи: план, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел.
У роботі доцільно виділити окремі розділи відповідно до плану, дати посилання на джерела, які цитуються або використовуються. Сторінки контрольної роботи слід пронумерувати. До роботи додається список фактично використаної автором літератури.
Написанню контрольної роботи повинно передувати глибоке вивчення змісту обраної теми з навчальної літератури, ознайомлення з рекомендованою спеціальною літературою і нормативними актами з обраної теми, продумування можливості використання досвіду практичної діяльності. Автор повинен чітко з’ясувати сутність питання, в узагальненій формі дати аналіз питання, про яке йде мова в обраній темі. Викладання питань повинно бути логічно послідовним і відповідати планові, причому основні питання виділяються в самостійні глави або параграфи.
При написанні роботи слід використовувати матеріали практики. Наведені висловлення окремих авторів даються з посиланням на використані джерела. Матеріали контрольної роботи повинні органічно пов’язуватися з обраною темою, ілюструватися прикладами з практики.
Контрольна робота повинна носити самостійний характер. Самостійність роботи і творче застосування придбаних знань при виконанні контрольної роботи сприяє поглибленому вивченню дисципліни, виробляє уміння узагальнити досліджуваний матеріал і аргументувати висновки, привчають точно і грамотно викладати свої думки.
Неприпустимо механічне переписування текстів посібників і спеціальної літератури. Порушення цієї вимоги призведе до не зарахування роботи і повернення її для переробки.
Не слід приводити у роботі матеріал, що не має прямого відношення до поставленого питання – це збільшує обсяг роботи і розосереджує увагу. Необхідні по ходу викладу матеріалу цитати варто взяти в лапки. При цьому, обов’язково треба вказати, з якого літературного джерела дана цитата (автор книги, назва, рік видання, сторінка). Однак цитатами не слід захоплюватися. У контрольній роботі вони допускаються лише у випадку крайньої необхідності. Якщо при написанні роботи використовуються які-небудь відомості довідкового характеру, запозичення з навчальних посібників або інших джерел (таблиці, схеми, діаграми, графіки і т.п.), необхідно також дати посилання на визначене джерело.
У контрольній роботі неприпустимі підкреслення, вставки, довільні скорочення слів, позначення, не прийняті в літературі по даній дисципліні.
Особливу увагу при використанні літератури потрібно звернути на її новизну та актуальність. Треба уникати використання застарілої по змісту літератури.
Вивчення необхідної літератури варто завершити уточненням і коректуванням попереднього робочого плану контрольної роботи. Тут можливі зміни послідовності викладу змісту теми контрольної роботи, формулювання основних питань та інш.
В остаточному підсумку план повинний складатися з вступу, двох-трьох основних питань і висновку.
У вступі обґрунтовується актуальність теми, її значення, указуються мета і задачі роботи над нею, дається характеристика використаної літератури і джерел.
При висвітленні основних питань теми автор усебічно розкриває сутність питань, дає їхнє визначення і всебічне обґрунтування. Викладає основні положення в строгій логічні послідовності.

Запорізький Обласний методичний центр культури і мистецтваНаші кнопки для розміщення на Ваших ресурсах.

Для обміну кнопками звертайтесь через "Зворотній зв'язок" нижче.

Запорізький Колорит

Поштова адреса:

69095, Україна, Запоріжжя, пр. Соборний, 152 (див. на мапі )

 

Час роботи:

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00, Пт. з 8:00 до 15:45

Перерва з 12:00 до 12:45